Aktualny stan prawny personelu rozdzielnic elektroenergetycznych napełnianych SF6!

Sześciofluorek siarki ugruntował swoją rolę w elektroenergetyce jako medium izolacyjne i gaszące łuk elektryczny. Zadecydowały o tym walory tego gazu w zastosowaniu go w aparaturze wysokonapięciowej. W Polsce jest już uruchomionych kilkaset rozdzielnic średnio
i wysokonapięciowych napełnionych tym gazem. Niestety nadal trzeba pamiętać jaka jest wada tego medium z punktu widzenia zagrożenia dla środowiska. Działania w tym zakresie od dawna regulują stosowne rozporządzenia Komisji Europejskiej, obowiązujące w Polsce. Głównym celem tych uregulowań jest zmuszenie użytkowników aparatury z sześciofluorkiem siarki do wyeliminowania jakichkolwiek emisji tego gazu do atmosfery.

Dotychczas obowiązywało nowe podejście do spraw eksploatacji urządzeń wysokonapięciowych z SF6, regulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (WE) nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, w którym sformułowano wymagania co do warunków monitorowania nieszczelności obudów urządzeń, w zależności od zawartej w nich masy gazu SF6, w celu ograniczania wycieków gazu do atmosfery. Operatorzy (użytkownicy) urządzeń są zobowiązani do szybkiej, jak to jest możliwe, naprawy wszelkich wykrytych wycieków. Zgodnie z wytycznymi tego rozporządzenia było ustanowienie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określającego formę szkoleń i certyfikacji osób wykonujących recykling sześciofluorku siarki.

W tym zakresie nastąpiła radykalna zmiana. W dniu 23 grudnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r, (Dz. U. z 2017 r. poz. 2402), które jest rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z dnia 28 września 2017 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 1951) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (jednolity tekst w obwieszczeniu Marszałka Sejmu z dnia 28 września 2017 r.). Ustawa ta jest konsekwencją obowiązującego Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiającego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Dz. U. z 30 grudnia 2015 r. poz. 2317).

Z wymagań wyżej cytowanych wynika, że przeszkolenie personelu zgodnie z wymaganiami normy PN-E-06115 jest już niewystarczające do obsługi urządzeń z SF6. Wszystkie prace obsługowe wymagają uzyskania certyfikatu według podanego wyżej Rozporządzenia nr 2015/2066. Jest to wymaganie obligatoryjne.

UWAGA! Gdzie można przejść takie przeszkolenie i uzyskać certyfikat SF6?

Pierwszą instytucją w Polsce, która uzyskała akredytację do szkoleń i certyfikowania personelu obsługującego urządzenia napełniane SF6 jest Fundacja Ochrony Klimatu PROZON w Warszawie (kontakt:   www.prozon.org.pl -> SZKOLENIA -> SZKOLENIA SF6).

Użytkowników aparatury z sześciofluorkiem siarki obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1, z późn. zm.), oraz wykonawcze Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 56).

Wyżej wymienione dokumenty zobowiązują „operatorów”, tj. osoby fizyczne lub prawne sprawujące faktyczną kontrolę nad technicznym działaniem produktów i urządzeń zawierających SF6 do zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Operatorów prowadzonym on-line przez Biuro Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu Instytutu Chemii Przemysłowej. Podmioty mogą dokonać rejestracji na stronie internetowej www.cro.ichp.pl. Przed rejestracją należy zapoznać się z dokumentem: „Instrukcja Użytkownika Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO)”.

Wyżej wymienione dokumenty zobowiązują też „operatorów ” urządzeń z SF6, już po montażu urządzeń elektroenergetycznych i napełnieniu ich gazem (jeszcze przed ich uruchomieniem), do założenia on-line Karty Urządzenia (w terminie 15 dni roboczych od napełnienia). Kolejnym obowiązkiem dokumentacyjnym operatora jest „Sprawozdawczość” użytkowników SF6. Konieczne jest wprowadzanie wpisów w Karcie Urządzenia o dokonaniu czynności takich jak: kontrola szczelności, dopełnianie gazem, odzysk gazu, serwisowanie, likwidacja (w terminie 15 dni roboczych od wykonania czynności).

Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) zo-stała utworzona zgodnie z art. 41 ustęp 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881). Baza została utworzona w Instytucie Chemii Przemysłowej.

Kto powinien przekazać sprawozdanie?

Sprawozdanie powinien przekazać podmiot, który:
– przywozi FGC (Fluorowane Gazy Cieplarniane),
– stosuje FGC w urządzeniach lub innych procesach,
– prowadzi odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie FGC.

Kontakt z Bazą Danych Sprawozdań (BDS) o Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (FGC) może realizować wyłącznie osoba, która uzyskała certyfikat wydany na podstawie rozporządzenia (WE) nr 2015/2066!

Jak przekazać sprawozdanie?

Przed przekazaniem sprawozdania należy zarejestrować się w BDS (w Instytucie Chemii Przemysłowej). Po zalogowaniu się do BDS należy wprowadzić wymagane w sprawozdaniu dane i w oparciu o wprowadzone do BDS dane system generuje sprawozdania elektroniczne, zgodnie ze wzorem formularza sprawozdania określonego w Załączniku I rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

E-mail do autora


Główna

  STRONA  

Nowe technologie